Discussion:
pytanie z egzaminu na upr.
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Maciek
2005-02-12 20:41:50 UTC
Permalink
Raw Message
Witajcie

Przeglądając pytania z egzaminu na uprawnienia natknąłem się na coś takiego:

- "Jak należy postąpić w przypadku konieczności wytyczenia obiektu budowlanego
bezpośrednio przylegającego do granicy sąsiada (w tzw. granicy ostrej) ?"

O co tu chodzi ? Co to jest granica ostra - czy to znaczy że linie graniczne
tworzą kąt ostry. Na mój gust nalezy odszukać punkty graniczne i w oparciu o
nie tyczyć taki budynek. Inną sprawą jest to że pozwolenie na budowę takiego
budynku można otrzymać jedynie pod warunkiem "doklejenia" go do budynku
sąsiada, więc przy granicy niema co tyczyć.
Co o tym myślicie ???

Pozdrawiam
MK
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
PK
2005-02-13 13:36:15 UTC
Permalink
Raw Message
witam granica ostra nie uregulowana, brak graniczników
najprawodpodopniej chodzi o ustalenie granicy a wiêc o rozgraniczenie, albo
wznowienie jej w inny sposób ( napewno b³edem jest wyzaczanie granicy z
mapy) pamietajmy o magicznej liczbnie 4 metrow od granicy posadoweinia
fundamentow i ewentualnej rozbiurce domu)
pozdrawiam apropo Macku jak dysponujesz pytaniami móg³bys sie skontaktowaæ
ze mna.
Post by Maciek
Witajcie
Przegl±daj±c pytania z egzaminu na uprawnienia natkn±³em siê na co¶
- "Jak nale¿y post±piæ w przypadku konieczno¶ci wytyczenia obiektu
budowlanego
Post by Maciek
bezpo¶rednio przylegaj±cego do granicy s±siada (w tzw. granicy ostrej) ?"
O co tu chodzi ? Co to jest granica ostra - czy to znaczy ¿e linie
graniczne
Post by Maciek
tworz± k±t ostry. Na mój gust nalezy odszukaæ punkty graniczne i w oparciu
o
Post by Maciek
nie tyczyæ taki budynek. Inn± spraw± jest to ¿e pozwolenie na budowê
takiego
Post by Maciek
budynku mo¿na otrzymaæ jedynie pod warunkiem "doklejenia" go do budynku
s±siada, wiêc przy granicy niema co tyczyæ.
Co o tym my¶licie ???
Pozdrawiam
MK
--
Wys³ano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Jaremi
2005-02-13 13:54:06 UTC
Permalink
Raw Message
Post by PK
witam granica ostra nie uregulowana, brak graniczników
najprawodpodopniej chodzi o ustalenie granicy a więc o rozgraniczenie, albo
wznowienie jej w inny sposób ( napewno błedem jest wyzaczanie granicy z
mapy) pamietajmy o magicznej liczbnie 4 metrow od granicy posadoweinia
fundamentow i ewentualnej rozbiurce domu)
pozdrawiam apropo Macku jak dysponujesz pytaniami mógłbys sie skontaktować
ze mna.
Nie chciałbym komentować co autor miał na myśli pytając o "granicę ostrą" ale
chciałbym zwrócić uwagę na chyba niezbyt dokładnie przedstawiony temat
ewentualnej rozbiórki domu. Kodeks Cywilny w art.151 mówi: "Art. 151. Jeżeli
przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia przekroczono bez winy umyślnej
granice sąsiedniego gruntu, właściciel tego gruntu nie może żądać przywrócenia
stanu poprzedniego, chyba że bez nie uzasadnionej zwłoki sprzeciwił się
przekroczeniu granicy albo że grozi mu niewspółmiernie wielka szkoda. Może on
żądać albo stosownego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie odpowiedniej
służebności gruntowej, albo wykupienia zajętej części gruntu, jak również tej
części, która na skutek budowy straciła dla niego znaczenie gospodarcze."
Dlatego błędne wytyczenie budynku raczej nie będzie skutkowało jego rozbiórką a
raczej skutkami finansowymi.Występuje tu ewidentny przypadek "winy nieumyślnej"
dla inwestora. Kto za to zapłaci to już inna sprawa :)
Pozdrawiam
Jaremi
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Maciek
2005-02-13 16:30:58 UTC
Permalink
Raw Message
Panowie !

Bardzo się cieszę że odpisaliście, ale chiałbym uzyskać odpowiedź na konkretne
pytanie zaczerpnięte z zestawu pytań egzaminacyjnych i przytoczone dosłownie:"Jak należy postąpić w przypadku konieczności wytyczenia obiektu budowlanego
bezpośrednio przylegającego do granicy sąsiada (w tzw. granicy ostrej) ?"
Jak sądzę w pytaniu chodzi o postępowanie geodety, więc niema tu problemów typu:
- rozbiórka budynku
- otrzymanie pozwolenia na budowę itp..

Co powinien zrobić postępujący według przepisów geodeta, otrzymujący takie
zlecenie.

MK
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
PK
2005-02-13 18:01:26 UTC
Permalink
Raw Message
oj ja juz pisa³em
trzeba ustalic dok³adny przebieg granicy
granica ostra to taka , której nie ma w terenie
wiec trzeba wznowic granicê i od niej dok³adnie wytyczc g³ówne osie budynku.
ALbo brac sasiadów i na czujka jak poka¿± ale w tedy nie jestesmy kryci albo
rozgraniczaæ.
A ja znam przypadek ¿e trzeba by³o rozbierac fundament.
Pozatym to nie chodzi niedajbo¿e ¿e przekroczymy granicê s±siada, nie daj
Bóg - ale PB mów ¿e dom mo¿e powstaæ 4 m od granicy i jak z³y sasiad ustali
sobie granice i bedzie z³o¶liwy a od granicy cha³pa bedzie staæ 3, 50 mo¿e
sie uprzeæ i trzeba rozbierac takie prawo.
Samo pytanie jest podchwytliwê bo dotyczy ono poprostu wytyczenia domu.
Tylko zapamiêtaj ze przy tyczeniu domu to ustalenie granic jest bardzo wa¿ne
( chodzi o to 4 m od granicy) . Bo jezeli dzia³ka ma hektar to raczej nie ma
obaw ze sie naruszy te przepisy ale ludzie teraz stawiaj± na 4 arach wiêc
trzeba uwa¿aæ.
POzdrawiam.
Post by Maciek
Panowie !
Bardzo siê cieszê ¿e odpisali¶cie, ale chia³bym uzyskaæ odpowiedŒ na
konkretne
Post by Maciek
pytanie zaczerpniête z zestawu pytañ egzaminacyjnych i przytoczone
"Jak nale¿y post±piæ w przypadku konieczno¶ci wytyczenia obiektu
budowlanego
Post by Maciek
bezpo¶rednio przylegaj±cego do granicy s±siada (w tzw. granicy ostrej) ?"
Jak s±dzê w pytaniu chodzi o postêpowanie geodety, wiêc niema tu problemów
- rozbiórka budynku
- otrzymanie pozwolenia na budowê itp..
Co powinien zrobiæ postêpuj±cy wed³ug przepisów geodeta, otrzymuj±cy takie
zlecenie.
MK
--
Wys³ano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
PK
2005-02-13 18:06:45 UTC
Permalink
Raw Message
A i MAcku nikt ci nie da takiego zlecenia :)
Tylko ka¿e ci poprostu wytyczyæ chatê a ty siê martw jak to
zrobiæ.Pozdrawiam
Jak masz przyk³adowe pytania odezwij siê do mnie.
POzdrawiam wszystkich.
Post by PK
oj ja juz pisa³em
trzeba ustalic dok³adny przebieg granicy
granica ostra to taka , której nie ma w terenie
wiec trzeba wznowic granicê i od niej dok³adnie wytyczc g³ówne osie budynku.
ALbo brac sasiadów i na czujka jak poka¿± ale w tedy nie jestesmy kryci albo
rozgraniczaæ.
A ja znam przypadek ¿e trzeba by³o rozbierac fundament.
Pozatym to nie chodzi niedajbo¿e ¿e przekroczymy granicê s±siada, nie daj
Bóg - ale PB mów ¿e dom mo¿e powstaæ 4 m od granicy i jak z³y sasiad ustali
sobie granice i bedzie z³o¶liwy a od granicy cha³pa bedzie staæ 3, 50 mo¿e
sie uprzeæ i trzeba rozbierac takie prawo.
Samo pytanie jest podchwytliwê bo dotyczy ono poprostu wytyczenia domu.
Tylko zapamiêtaj ze przy tyczeniu domu to ustalenie granic jest bardzo wa¿ne
( chodzi o to 4 m od granicy) . Bo jezeli dzia³ka ma hektar to raczej nie ma
obaw ze sie naruszy te przepisy ale ludzie teraz stawiaj± na 4 arach wiêc
trzeba uwa¿aæ.
POzdrawiam.
Post by Maciek
Panowie !
Bardzo siê cieszê ¿e odpisali¶cie, ale chia³bym uzyskaæ odpowiedŒ na
konkretne
Post by Maciek
pytanie zaczerpniête z zestawu pytañ egzaminacyjnych i przytoczone
"Jak nale¿y post±piæ w przypadku konieczno¶ci wytyczenia obiektu
budowlanego
Post by Maciek
bezpo¶rednio przylegaj±cego do granicy s±siada (w tzw. granicy ostrej) ?"
Jak s±dzê w pytaniu chodzi o postêpowanie geodety, wiêc niema tu problemów
- rozbiórka budynku
- otrzymanie pozwolenia na budowê itp..
Co powinien zrobiæ postêpuj±cy wed³ug przepisów geodeta, otrzymuj±cy takie
zlecenie.
MK
--
Wys³ano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Maciek
2005-02-13 19:13:54 UTC
Permalink
Raw Message
ok, dzięki za opdowiedź, postaram się przesłać parę zestawów pytań na priw

Pozdrawiam
MK
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Stas
2005-02-20 09:27:01 UTC
Permalink
Raw Message
Post by PK
pamietajmy o magicznej liczbnie 4 metrow od granicy posadoweinia
fundamentow i ewentualnej rozbiurce domu)
Różne rzeczy różni ludzie pamiętają a mi utkwiło w pamięci iż owe
4 m straciło byt prawny wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5
marca 2001 r., sygn. akt P. 11/2000 ( Dz.U. z 2001 r., Nr 17 poz 207
), dotyczącym par. 12 ust. 6 Rozp. Min. Gosp. Przestrennej i
Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r.,
Nr 15, poz. 140 ze zm. ). Czy po nowelizacji prawa budowlanego w 2003r
owe 4m ponownie powstało z popiołów jak legendarny "Feniks"??
Jeśli tak, to czym prawnie umocowane?
Pozdrawiam StaS.
Stas
2005-02-14 17:10:26 UTC
Permalink
Raw Message
12 Feb 2005 21:41:50 +0100, z "Maciek"
Post by Maciek
- "Jak należy postąpić w przypadku konieczności wytyczenia obiektu budowlanego
bezpośrednio przylegającego do granicy sąsiada (w tzw. granicy ostrej) ?"
Jakie pytanie, taka też i odpowiedź:
Jeśli SĄSIAD ma swoją granicę to znaczy ,że inwestor ma również
SWOJĄ granicę a taki przypadek w przyjętej w geodezji terminologi
nazywa się sporem granicznym a nie ostrą granicą i wytyczenie wówczas
budynku przy granicy SĄSIADA nie grozi raczej zajęciem sąsiedniej
nieruchomości, chyba że SĄSIAD jest masochistą.
Post by Maciek
O co tu chodzi ? Co to jest granica ostra - czy to znaczy że linie graniczne
tworzą kąt ostry.
Co o tym myślicie ???
Skoro oburzałem się na innych gdy pisali "co myśleli" - zamilczę
zatem.
Pozdrawiam StaS.
PS Musiała to być granica scisle tajna, jak borykam się z geodezją
niemal pol wieku to spotykam się z taką definicją po raz pierwszy.
Ostatnio zapanowała moda na przecieki. Być moze bedzie mi przed
smiercią dane dowiedzieć się jaka jest granica tępa ??
igel
2005-02-14 18:01:54 UTC
Permalink
Raw Message
.
Post by Maciek
O co tu chodzi ? Co to jest granica ostra - czy to znaczy ¿e linie
graniczne
tworz± k±t ostry.
Co o tym my¶licie ???
To jest w³a¶nie definicja "granicy têpej" :)
Pozdrawiam i ¿yczê jeszcze wielu lat zmagañ z geodezj±.
igel
rebi
2005-02-21 07:14:47 UTC
Permalink
Raw Message
Granica ostra jest to potoczny i pospolity zwrot, okreslający stan zamierzony,
tzn. " budynek ma być dokładnie na granicy", nie znaczy to w żadnym razie że
granica jest sporna, lub brak jest własciwych dokumentów do jej wskazania.

Czynnościa pierwsza jest pobranie materiałów z własciwego PODGiK,
umożliwiających wyznaczenie granic działki, oraz pkt. osnowy, jeśli będziemy
wytyczać granicę ze wspołrzędnych.
Następnie wyznaczamy granicę i w oparciu o miary z projektu techn., z cz. pn.
projekt zagospodarowania działki budowlanej, wytyczamy budynek po jego
zewnętrznym obrysie z uwzglednieniem ocieplenia.
Warto przy tym wiedzieć czy mamy do czynienia z granicą wg stanu prawnego czy
granicą ewidencyjną, czy może granice te są tożsame, ważne będzie to w
przypadku powstania sporu prz wykonywaniu pierwszych czynności techn.
Jesli granica wytyczona przez nas jest granicą określająca stan prawny
nieruchomości kontynuujemy czynności tyczenia, w przypadku gran. ewidencyjnej
w przypadku powstania wątpliwości, np. strony wskazują stan inny, nie
dochodza do porozumienia wskazane jest wczesniejsze ustalenie granicy w trybie
wynikającym z ustawy PGiK.

Dla zainteresowanych podaję że zgodnie z rozp. MI. z 7 kwietnia 2004
r., "zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie", ( Dz. U. Nr 109, poz. 1156 ),
parag. 12.1, rozp. MI., z dnia 12 kwietnia 2002 r., ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 )
otrzymał brzmienie:
Jeżeli z przepisów parag. 13, 60, 271, 273, lub przepisów odrebnych nie
wynikaja inne wymagania, budynki na działce budowlanej sytuuje się od granicy
z sąsiednią działką budowlaną w odległości nie mniejszej niż:
1). 4 m- wprzypadku budynków zwróconych ścianą z otworami okiennymi lub
drzwiowymi w strone tej granicy.
2). 3m- w przypadku budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub
drzwiowych w strone tej granicy.
itd....
rebi
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Stas
2005-02-21 20:26:29 UTC
Permalink
Raw Message
Post by rebi
Granica ostra jest to potoczny i pospolity zwrot,
Moim zdaniem potoczne i pospolite w zamkniętym lokalnym
środowisku - skoro to pierwszy post z taką definicją "ostrej granicy"
Post by rebi
tzn. " budynek ma być dokładnie na granicy"
wskazane jest wczesniejsze ustalenie granicy w trybie
wynikającym z ustawy PGiK.
Moim zdaniem jakakolwiek manipulacja przy granicach niezależnie od
intencji może się odbywać tylko i wyłącznie w zgodzie z przepisami
ustawy PGiK, biorąc pod uwagę jak tragiczne konsekwencje dla geodety
mogą być w przypadku rozpoczęcia budowy a następnie jej wstrzymania.
Znany mi jest przypadek płacenia niebagatalnej kary umownej ekipie
budowlanej z tego tytułu
Post by rebi
Dla zainteresowanych podaję że zgodnie z rozp. MI. z 7 kwietnia 2004
r., "zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie", ( Dz. U. Nr 109, poz. 1156 ),
parag. 12.1, rozp. MI., z dnia 12 kwietnia 2002 r., ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 )
Jeżeli z przepisów parag. 13, 60, 271, 273, lub przepisów odrebnych nie
wynikaja inne wymagania, budynki na działce budowlanej sytuuje się od granicy
1). 4 m- wprzypadku budynków zwróconych ścianą z otworami okiennymi lub
drzwiowymi w strone tej granicy.
2). 3m- w przypadku budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub
drzwiowych w strone tej granicy.
itd....
rebi
Serdeczne dzięki za powyższe, bo w tym segmencie wiedzy jak się
okazuje byłem za przysłowiowymi ... ( rasistą nie jestem ) tumanami.
StaS.
józef makarski
2005-02-21 20:27:58 UTC
Permalink
Raw Message
Post by rebi
Granica ostra jest to potoczny i pospolity zwrot, okreslający stan
zamierzony, ...

Że jest to gdzieś rozumiane jako zwrot potoczny to się zgodzę, ale że
pospolity ???

W czasie 41 lat mojego związku z geodezją (a szczególnie z tematyką bliską
ewidencji gruntów) nigdy nie spotkałem się ze zwrotem "granica ostra".

Tak czy owak takie niby potoczne, a jednak nie pospolite zwroty nie powinny
się pojawiać w oficjalnych tekstach państwowej jakby nie było komisji
egzaminacyjnej.
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Stas
2005-02-23 22:36:04 UTC
Permalink
Raw Message
Mon, 21 Feb 2005 20:27:58 +0000 (UTC), z "józef makarski"
<***@WYTNIJ.gazeta.pl> napisał(a):

" SIE MA"
Post by józef makarski
W czasie 41 lat mojego związku z geodezją (a szczególnie z tematyką bliską
ewidencji gruntów) nigdy nie spotkałem się ze zwrotem "granica ostra".
W czasie 46 lat - cd j.w.
Post by józef makarski
Tak czy owak takie niby potoczne, a jednak nie pospolite zwroty nie powinny
się pojawiać w oficjalnych tekstach państwowej jakby nie było komisji
egzaminacyjnej.
W 100% identyczny pogląd.
Miły kolego, a może jesteśmy już dinozaurami w zawodzie i nie
nadązamy za nowymi trendami w słowotwórstwie typu nobilitowanego
"SIE MA" zamiast: siemię konopne ..... lniane chyba nie jest
"ODLOTOWE"
Serdecznie pozdrawiam StaS.
rebi
2005-02-24 07:58:57 UTC
Permalink
Raw Message
Mon, 21 Feb 2005 20:27:58 +0000 (UTC), z "józef  makarski"
" SIE MA"
Post by józef makarski
W czasie 41 lat mojego związku z geodezją (a szczególnie z tematyką bliską
ewidencji gruntów) nigdy nie spotkałem się ze zwrotem "granica ostra".
  W czasie 46 lat - cd  j.w.
Post by józef makarski
Tak czy owak takie niby potoczne, a jednak nie pospolite zwroty nie powinny
się pojawiać w oficjalnych tekstach państwowej jakby nie było komisji
egzaminacyjnej.
  W 100% identyczny pogląd.
     Miły kolego, a może jesteśmy już dinozaurami w zawodzie i nie
nadązamy za nowymi trendami w słowotwórstwie typu nobilitowanego
"SIE MA" zamiast: siemię  konopne ..... lniane chyba nie jest
"ODLOTOWE"
 Serdecznie pozdrawiam StaS.
Niwątpliwie macie Panowie rację, w pytaniach na uprawnienia taki zwrot nie
powinienbył się znaleźć.
Z całej korespondencji, którą prześledziłam, wynika że umysły Panów są pełne
wiedzy i są "otwarte", jeśli jesteście więc "dinozaurami" to w dobrym
znaczeniu...
Powodzenie !
rebi
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
arek
2005-02-24 21:47:36 UTC
Permalink
Raw Message
TCIOPS
arek
2005-02-21 23:16:23 UTC
Permalink
Raw Message
ja równie¿ do³±czam sie do pro¶by o przes³anie zestawów pytañ je¶li mo¿na.
Pozdrawiam
micha³
2005-03-31 16:32:53 UTC
Permalink
Raw Message
Post by arek
ja równie¿ do³±czam sie do pro¶by o przes³anie zestawów pytañ je¶li mo¿na.
Pozdrawiam
Loading...